Blue Water
LOGO-ECO.png

งานบริการทางน้ำด้านสิ่งแวดล้อม

อีโคมารีน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งน้ำต่าง ๆ

1

ให้บริการเก็บขยะลอยน้ำ วัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก ไม้ สาหร่าย ขยะแข็ง และอินทรีย์สารต่างๆ

3

การกำจัดคราบน้ำมัน

ให้บริการเก็บน้ำที่มีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรือขจัดคราบน้ำมันที่สามารถดูดเก็บของเหลวที่ปนเปื้อนด้วยอุปกรณ์แยกน้ำออกจากน้ำมันได้ถึง 98% รวมถึงน้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายน้ำมันได้ด้วยจุลลินทรีย์ที่ได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะ

5

การเติมออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ

ให้บริการทำความสะอาด ท่าเรือ ชายหาด หรือหินโสโครก โดยใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขจัดคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก หรือปนเปื้อนออกจากท่าเรือ หินโสโครก และอื่นๆ รวมถึงงานล้างเรือ ล้างห้องเครื่อง และพื้นผิว ด้วยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้

7

บริการขุดลอกคูคลอง หรือแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน

ให้บริการขุดลอกตักดินตะกอนหรือโคลนที่ถูกพัดพามาทับถม ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน เป็นอุปสรรคในการคมนาคม และขนส่งทางน้ำ

2

การกำจัดวัชพืช

ให้บริการกำจัดวัชพืชทุกชนิด เช่น ผักตบชวา ต้นลำเจียก สาหร่าย และวัชพืชลอยน้ำอื่นๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์วิทยา และการคมนาคมทางน้ำ

4

การดูแลรักษาแหล่งน้ำ

นอกจากให้บริการกำจัดมลภาวะทางน้ำแล้ว ยังมีการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินงาน โดยการเก็บตัวอย่างน้ำที่ความลึกต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะ และเรือของเรายังสามารถเติมออกซิเจน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอน โฟม และสารแขวนลอย โดยกรรมวิธีการผสมน้ำและอากาศผ่านระบบ Venturi การเติมออกซิเจนนี้เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่นิ่งหรือไม่ค่อยมีการไหลเวียน

การทำความสะอาด ชายหาด อู่เรือ ท่าเรือ หรือหินโสโครก

6

ให้บริการทำความสะอาด ท่าเรือ ชายหาด หรือหินโสโครก โดยใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขจัดคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก หรือปนเปื้อนออกจากท่าเรือ หินโสโครก และอื่นๆ รวมถึงงานล้างเรือ ล้างห้องเครื่อง และพื้นผิว ด้วยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้

8

Enhance Survey

ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างตัวเรือตามโปรแกรมการตรวจสอบ Enhance Survey Program โดยการใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานตามสากลเก็บข้อมูลตามส่วนประกอบตามโครงสร้างตัวเรือต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์การสึกหรอ และประเมินความสมบูรณ์ของสภาพภายในถังสินค้าของเรือ และจัดทำรูปแบบรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจเรือสากล รวมถึงการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ เช่น ผนังกั้นระหว่างถังสินค้า และความสมบูรณ์ของรอยต่อตามส่วนต่างๆของตัวเรือ ด้วยวิธี Hydrostatic Test รวมไปถึงสภาพ Coating ภายในถังต่างๆของเรือ

eco%25202021_edited_edited.jpg