บริษัท อีโค มารีน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอเชียน

มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท Globeco S.p.A. ประเทศอิตาลี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 18,250,000.- บาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

แนะนำบริษัท : GLOBECO S.p.A.

 บริษัทก่อตั้งในปี 2527 ในชื่อ Ecolmare ในเครือของกลุ่มบริษัท Italmare ซึ่งบริษัทนี้ได้ลงทุนในการพัฒนา และวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในทะเล บริษัทเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเดือนพฤษภาคม 2542 บริษัท GLOBECO S.p.A. ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่าง บริษัท Ecolmare และ Sviluppo Italia ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีกระทรวงการคลังของประเทศอิตาลีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางน้ำที่หลากหลาย ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ เรือ และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีบริการหลักได้แก่ การเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และวัชพืชทางน้ำ ทำความสะอาด ท่าเรือ ชายหาด กำจัดคราบน้ำมัน ดับเพลิงในทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง ปัจจุบันบริษัท Globeco S.p.A.  ยังเป็นผู้ผลิตเรือสำหรับกำจัดมลพิษขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเรือ และอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 

แนะนำบริษัท : ASIAN MARINE SERVICES PCL. (Asimar)  

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท รวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว    ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า  “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาทตามลำดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า ASIMAR ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านเรือกำจัดมลภาวะทางน้ำชั้นนำของโลก เพื่อก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลักคือ การให้บริการกำจัดมลภาวะทางน้ำ เช่น ผักตบชวา, ขยะ, และคราบน้ำมัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

 

ความเป็นมา

"ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า บริษัทอีโค มารีน จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีนนครปฐม"

2

คำบอกเล่าจากหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงานกองวางแผน และประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

"หน่วยงานกองวางแผน และประมาณการช่างอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ- ประทับใจ และเชื่อมั่นในงานบริการของทีมอีโคมารีนและหวังว่าบริษัทฯจะรักษามาตรฐานนี้ไว้สำหรับลูกค้าทุกๆ ราย"

1

3

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง

"บริษัทอีโค มารีน จำกัด เป็นผู้รับเหมาในงานขุดลอกท่าเทียบเรือที่มีความรับผิดชอ บ ให้ความร่วมมือ ชี้แจงและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ดี"

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

ประวัติความเป็นมา บริษัท อีโค มารีน จำกัด

ปี 2548 จดทะเบียนบริษัท อีโค มารีน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้าน

ปี 2549 นำเข้าเรือจัดเก็บขยะมูลฝอย (พีลีแกน) จำนวน 1ลำ จากประเทศอิตาลี และดำเนินการต่อเรือจัดเก็บวัชพืช (กรันเซโวล่า) จำนวน 3 ลำ เพื่อมาให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ปี 2552 ร่วมแก้วิกฤตเรือน้ำตาลล่ม จังหวัดอยุธยา โดยนำเรือพิลิแกนไปบำบัดโดยการเติมออกซิเจนที่เน่าเสียจากน้ำตาลด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Venturi – effect grid จะทำการใส่น้ำผสมกับอากาศในน้ำให้คืนสู่สภาพปกติ

ปี 2553 ร่วมงานกับภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา “โครงการรักษ์เจ้าพระยา” ปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาตลอดลำน้ำระยะ ทาง 105 กม. เริ่มตั้งแต่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยาตามลำดับ

ปี 2554  เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งมีจุลินทรีย์สายพันธ์ุใหม่ที่ย่อยสลายน้ำมันโดยไม่มีสารตกค้างสู่ธรรมชาติ

ปี 2555 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ร้ายแรงในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบโดยการขุดลอกคูคลองที่มีส่วนสำคัญในการระบายน้ำ อาทิเช่น คลองบ้านใหม่ คูนายกิมสาย1 ภายใต้งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2556 

 • ต่อเรือยนต์เร็ว (Airboat) ขนาด 8 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทดแทนเครื่องเบนซินที่มีการใช้น้ำมันในอัตราสูงต่อชั่วโมง และมีราคาแพง ให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่เหมาะ (กฟผ.) เพื่อใช้ในการสำรวจงานเขื่อน

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินโกลว์ เอสพีพี3 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

 

ปี 2557

 • ได้เป็นตัวแทนในการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา กองเรือเก็บวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 12 ลำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รองรับโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ IRPC วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

ปี 2558

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Zeus จำนวน 4 ลำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บผักตบชวาที่ลอยอยู่ และก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รองรับโครงการการจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือสยามสุขสวัสดิ์ ของบริษัทสยามแก๊ส จำกัด และท่าเทียบเรือ IRPC วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

ปี 2559

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Oceanus จำนวน 3 ลำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Oceanus จำนวน 1 ลำ ของจังหวัดนครปฐม

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Athena จำนวน 1 ลำ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บผักตบชวาที่มีอยู่ และก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รองรับโครงการการจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ได้เป็นตัวแทนในการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา กองเรือเก็บวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 ลำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รองรับโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

ปี 2560

 • ทำความสะอาดและทำสีพื้นห้องห้องเครื่องท้องเรือหลวงบางปะกง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสูตรชีวภาพ

 • นำเรือกรันเซโวลา 3 ไปร่วมสนับสนุน โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 • ขุดลอกบำรุงรักษาพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ (ท่าใน) หมายเลข # 13 คลังน้ำมัน IRPC พระประแดง

 • ASIMAR และ ECOMARINE ร่วมกับสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยนำเสนอผลงานการต่อเรือ

 • ส่งมอบเรือกำจัดวัชพืช รุ่น HERMES จำนวน 2 ลำ ให้แก่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร

 • ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ECOMARINE งาน Ship technology ครั้งที่ 4 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560

ปี 2561​

 • ทำความสะอาดและซ่อมทำสีท้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ และห้องเครื่องปรับอากาศ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

มณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดนครปฐม และชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม 

ภาระกิจ

Ecomarine มุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางน้ำพร้อมแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเหมาะสมในทุกสถานการณ์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ป้องกัน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืน

©2017 All rights reserved Ecomarine co.ltd