top of page
LOGO-ECO.png

ความเป็นมา

บริษัท อีโค มารีน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอเชียน

มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย บริษัท Globeco S.p.A. ประเทศอิตาลี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 18,250,000.- บาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

แนะนำบริษัท : GLOBECO S.p.A.

 บริษัทก่อตั้งในปี 2527 ในชื่อ Ecolmare ในเครือของกลุ่มบริษัท Italmare ซึ่งบริษัทนี้ได้ลงทุนในการพัฒนา และวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในทะเล บริษัทเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเดือนพฤษภาคม 2542 บริษัท GLOBECO S.p.A. ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่าง บริษัท Ecolmare และ Sviluppo Italia ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีกระทรวงการคลังของประเทศอิตาลีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางน้ำที่หลากหลาย ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ เรือ และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีบริการหลักได้แก่ การเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และวัชพืชทางน้ำ ทำความสะอาด ท่าเรือ ชายหาด กำจัดคราบน้ำมัน ดับเพลิงในทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง ปัจจุบันบริษัท Globeco S.p.A.  ยังเป็นผู้ผลิตเรือสำหรับกำจัดมลพิษขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเรือ และอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 

แนะนำบริษัท : ASIAN MARINE SERVICES PCL. (Asimar)  

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท ให้บริการด้านการตรวจเรือในรูปแบบของ Marine Survey Company ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่เริ่มแรกมาเป็นให้บริการอู่ต่อเรือ เนื่องจากการความต้องการด้านอู่ซ่อมเรือพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท รวมทั้งซื้ออู่ลอยจากประเทศญี่ปุ่น โดยให้ชื่อว่า “อู่อาชิมา 1” เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว    ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ซื้ออู่ลอยเพิ่มอีก 1 อู่ จากประเทศเยอรมนี โดยให้ชื่อว่า  “อู่อาชิมา 2” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท และ 170 ล้านบาทตามลำดับ รวมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อย่อว่า ASIMAR ปี 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับบริษัท GLOBECO S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านเรือกำจัดมลภาวะทางน้ำชั้นนำของโลก เพื่อก่อตั้งบริษัท อีโคมารีน จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีธุรกิจหลักคือ การให้บริการกำจัดมลภาวะทางน้ำ เช่น ผักตบชวา, ขยะ, และคราบน้ำมัน เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือเพื่อใช้ในกิจการดังกล่าว

 

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ป้องกัน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา บริษัท อีโค มารีน จำกัด

ปี 2548 จดทะเบียนบริษัท อีโค มารีน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้าน

ปี 2549 นำเข้าเรือจัดเก็บขยะมูลฝอย (พีลีแกน) จำนวน 1ลำ จากประเทศอิตาลี และดำเนินการต่อเรือจัดเก็บวัชพืช (กรันเซโวล่า) จำนวน 3 ลำ เพื่อมาให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ปี 2552 ร่วมแก้วิกฤตเรือน้ำตาลล่ม จังหวัดอยุธยา โดยนำเรือพิลิแกนไปบำบัดโดยการเติมออกซิเจนที่เน่าเสียจากน้ำตาลด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Venturi – effect grid จะทำการใส่น้ำผสมกับอากาศในน้ำให้คืนสู่สภาพปกติ

ปี 2553 ร่วมงานกับภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา “โครงการรักษ์เจ้าพระยา” ปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาตลอดลำน้ำระยะ ทาง 105 กม. เริ่มตั้งแต่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยาตามลำดับ

ปี 2554  เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งมีจุลินทรีย์สายพันธ์ุใหม่ที่ย่อยสลายน้ำมันโดยไม่มีสารตกค้างสู่ธรรมชาติ

ปี 2555 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ร้ายแรงในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบโดยการขุดลอกคูคลองที่มีส่วนสำคัญในการระบายน้ำ อาทิเช่น คลองบ้านใหม่ คูนายกิมสาย1 ภายใต้งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2556 

 • ต่อเรือยนต์เร็ว (Airboat) ขนาด 8 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทดแทนเครื่องเบนซินที่มีการใช้น้ำมันในอัตราสูงต่อชั่วโมง และมีราคาแพง ให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่เหมาะ (กฟผ.) เพื่อใช้ในการสำรวจงานเขื่อน

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินโกลว์ เอสพีพี3 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

 

ปี 2557

 • ได้เป็นตัวแทนในการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา กองเรือเก็บวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 12 ลำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รองรับโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ IRPC วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

ปี 2558

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Zeus จำนวน 4 ลำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บผักตบชวาที่ลอยอยู่ และก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รองรับโครงการการจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ดำเนินการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือสยามสุขสวัสดิ์ ของบริษัทสยามแก๊ส จำกัด และท่าเทียบเรือ IRPC วัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาร่องน้ำหน้าท่าให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการตามขนาดเรือที่เข้าใช้บริการในท่าเทียบเรือดังกล่าว

ปี 2559

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Oceanus จำนวน 3 ลำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Oceanus จำนวน 1 ลำ ของจังหวัดนครปฐม

 • ต่อเรือเก็บผักตบชวา ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Paddle Wheel รุ่น Athena จำนวน 1 ลำ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บผักตบชวาที่มีอยู่ และก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รองรับโครงการการจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 • ได้เป็นตัวแทนในการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา กองเรือเก็บวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 ลำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รองรับโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

ปี 2560

 • ทำความสะอาดและทำสีพื้นห้องห้องเครื่องท้องเรือหลวงบางปะกง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสูตรชีวภาพ

 • นำเรือกรันเซโวลา 3 ไปร่วมสนับสนุน โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 • ขุดลอกบำรุงรักษาพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ (ท่าใน) หมายเลข # 13 คลังน้ำมัน IRPC พระประแดง

 • ASIMAR และ ECOMARINE ร่วมกับสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยนำเสนอผลงานการต่อเรือ

 • ส่งมอบเรือกำจัดวัชพืช รุ่น HERMES จำนวน 2 ลำ ให้แก่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร

 • ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ECOMARINE งาน Ship technology ครั้งที่ 4 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560

ปี 2561​

 • ทำความสะอาดและซ่อมทำสีท้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ และห้องเครื่องปรับอากาศ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

ภาระกิจ

Ecomarine มุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางน้ำพร้อมแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเหมาะสมในทุกสถานการณ์

คำบอกเล่าจากหน่วยงานต่าง ๆ

1

2

หน่วยงานกองวางแผน และประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

"หน่วยงานกองวางแผน และประมาณการช่างอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ- ประทับใจ และเชื่อมั่นในงานบริการของทีมอีโคมารีนและหวังว่าบริษัทฯจะรักษามาตรฐานนี้ไว้สำหรับลูกค้าทุกๆ ราย"

มณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดนครปฐม และชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม 

3

"ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า บริษัทอีโค มารีน จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีนนครปฐม"

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง

"บริษัทอีโค มารีน จำกัด เป็นผู้รับเหมาในงานขุดลอกท่าเทียบเรือที่มีความรับผิดชอ บ ให้ความร่วมมือ ชี้แจงและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ดี"

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์,

จ.สมุทรปราการ 10290

โทร : 66 (0) 2815-2060 Ext.1900-1905

แฟกซ์: 66 (0) 2815-3486

อีเมล์ : info@ecomarine.co.th

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
 • Website : bioQ
 • Website : ASIMAR
 • Facebook : Ecomarine
 • Instagram
 • YouTube
Website : bioQ
Website : ASIMAR
Facebook : Ecomarine Products
Instagram : @ecomarine_official
Youtube : Ecomarine Co.,Ltd.
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page