©2017 All rights reserved Ecomarine co.ltd

ปัญหาต่อการชลประทาน : 

ปัญหาต่อการไฟฟ้าพลังน้ำ :

ปัญหาต่อการกสิกรรม :       

วัชพืชสามารถลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40% นอกจากนี้ซากวัชพืชที่จมลงใต้น้ำก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ำของฝายประตูระบาย และทำให้ทางเดินของน้ำเกิดการตื้นเขินเร็วกว่าปกติ และทำให้เกิดน้ำท่วมในหน้าน้ำ

จากการที่วัชพืชตายทับถมกัน ทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และนอกจากนี้ยังแย่งเนื้อที่การเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำทำให้เก็บรักษาน้ำได้น้อย

แพวัชพืชที่ไหลมาตามน้ำเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ศัตรูพืชนานาชนิด เช่น หนูซึ่งมีปริมาณมาก เมื่อแพผักตบชวาไปติดที่ใด หนูและศัตรูพืชอื่นๆ ก็ทำความเสียหายแก่พืชผลของเกษตรกร

ปัญหาต่อการประมง : 

ปัญหาด้านการสาธารณสุข :           

ปัญหาด้านคมนาคมทางน้ำ :            

วัชพืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่นจะเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของปลา ทำให้แสงสว่าในน้ำลดลง เป็นผลให้พืชซึ่งเป็นอาหารของปลาขนาดเล็กมีปริมาณน้อยลงไปด้วย

เป็นที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรค นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของลูกน้ำ ของยุงลาย และ  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ เป็นต้น

วัชพืชเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำในคลองบางแห่ง ในเขตที่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือในแม่น้ำก็ตาม การสัญจรทางน้ำในหน้าน้ำเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นเรือที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่

การกำจัดผักตบชวาของเรา