top of page

"Ecomarine มุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ"

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำ

"ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกไหลเป็นต้นได้ 30 ตันภายใน 20 วัน"

พื้นที่ชุ่มน้ำ  น้ำจืดหลายแห่งตื้นเขินตามสภาพธรรมชาติ เนื่องจากการสะสมตะกอนที่ไหลบ่าเข้ามากับมวลน้ำ และการทับถมของซากพืชน้ำ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำ การถม ปรับไถ เพื่อทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำหมดสภาพ ผลผลิตปลา และสัตว์น้ำลดน้อยลง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหารของนก และสัตว์ต่างๆ หายไป คุณสมบัติทางเคมีของดินเปลี่ยนแปลง และยังมีผลต่อสมดุลของชั้นน้ำใต้ดิน นอกจากนั้นการแพร่ระบาดของพืช และสัตว์ชนิดต่างถิ่น เช่น หอยเชอรี่ ผักตบชวา ทำให้พันธุ์พืช และปลาท้องถิ่นลดจำนวนลง

 

 

  ปัจจุบันแม่น้ำสายสำคัญสายหลักของแต่ละจังหวัด ประสบปัญหาแพร่กระจายของวัชพืช และปัญหาขยะมูลฝอยในลำน้ำ ทำให้แม่น้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรม ภูมิทัศน์ที่สวยงามสองฝั่งของแม่น้ำถูกทำลายลงอย่างมาก และจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้คิดถึงระบบการระบายน้ำและความสำคัญของคลองสาขาต่างๆ ที่สามารถช่วยผันน้ำให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้

   ปริมาณการแพร่กระจายของผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยต่างๆ ทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกไหลเป็นต้นได้ 30 ตันภายใน 20 วัน หรือเพิ่มน้ำหนักขึ้น 1 เท่าตัวภายใน 10 วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ำได้อัตราร้อยละ 8 ต่อวัน ถ้าเริ่มปล่อยผักตบชวาในแหล่งน้ำเพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี จากการศึกษาพบว่า แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน จะมีผักตบชวาไหลลงสู่อ่าวไทย คิดเป็นน้ำหนักสดประมาณวันละ 2,000 ตัน)

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

"มุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ"

  แหล่งน้ำในธรรมชาติหลายแห่งเรียกได้ว่าเป็น “พื้นที่ชุ่มน้ำ”  ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่า และความสำคัญต่อชีวิต ทั้งทางนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ น้ำ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะระบบนิเวศน์น้ำจืดทั้งในด้านการกำเนิด และการดำรงอยู่ น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ การนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง ดังนั้นเราจึงควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ 

พื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหากิน และแพร่ขยายพันธุ์ของพืช และสัตว์นานาชนิด ทั้งที่หาได้ยาก และใกล้สูญพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมที่สำคัญยิ่ง นอกจากนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำยังมีคุณค่าทางนันทนาการ และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ผลกระทบต่อระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากปัญหาผักตบชวา และวัชพืช

ปัญหาต่อการชลประทาน : 

ปัญหาต่อการไฟฟ้าพลังน้ำ :

ปัญหาต่อการกสิกรรม :       

วัชพืชสามารถลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40% นอกจากนี้ซากวัชพืชที่จมลงใต้น้ำก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ำของฝายประตูระบาย และทำให้ทางเดินของน้ำเกิดการตื้นเขินเร็วกว่าปกติ และทำให้เกิดน้ำท่วมในหน้าน้ำ

จากการที่วัชพืชตายทับถมกัน ทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และนอกจากนี้ยังแย่งเนื้อที่การเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำทำให้เก็บรักษาน้ำได้น้อย

แพวัชพืชที่ไหลมาตามน้ำเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ศัตรูพืชนานาชนิด เช่น หนูซึ่งมีปริมาณมาก เมื่อแพผักตบชวาไปติดที่ใด หนูและศัตรูพืชอื่นๆ ก็ทำความเสียหายแก่พืชผลของเกษตรกร

ปัญหาต่อการประมง : 

วัชพืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่นจะเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของปลา ทำให้แสงสว่าในน้ำลดลง เป็นผลให้พืชซึ่งเป็นอาหารของปลาขนาดเล็กมีปริมาณน้อยลงไปด้วย

ปัญหาด้านการสาธารณสุข :           

เป็นที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรค นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของลูกน้ำ ของยุงลาย และ  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ เป็นต้น

ปัญหาด้านคมนาคมทางน้ำ :            

วัชพืชเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำในคลองบางแห่ง ในเขตที่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือในแม่น้ำก็ตาม การสัญจรทางน้ำในหน้าน้ำเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นเรือที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่

การกำจัดผักตบชวาของเรา
มณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดนครปฐม
และชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม

- ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า บริษัทอีโค มารีน จำกัด

ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแม่น้ำท่าจีนนครปฐม -

Oceanus
Play Video
หน่วยงานกองวางแผน และประมาณการช่าง
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

“ประทับใจ และเชื่อมั่นในงานบริการของทีม อีโคมารีน
และหวังว่าบริษัทฯ
จะรักษามาตรฐานนี้ไว้สำหรับลูกค้าทุกๆราย"

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์,

จ.สมุทรปราการ 10290

โทร : 66 (0) 2815-2060 Ext.1900-1905

แฟกซ์: 66 (0) 2815-3486

อีเมล์ : info@ecomarine.co.th

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
  • Website : bioQ
  • Website : ASIMAR
  • Facebook : Ecomarine
  • Instagram
  • YouTube
Website : bioQ
Website : ASIMAR
Facebook : Ecomarine Products
Instagram : @ecomarine_official
Youtube : Ecomarine Co.,Ltd.
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page