บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อดำเนินการ "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผ


บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อดำเนินการ "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา" ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย และ บริษัท อีโค มารีน จำกัด

Featured Posts
Recent Posts