©2017 All rights reserved Ecomarine co.ltd

September 29, 2017

ASIMAR และ ECOMARINE ร่วมกับสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยนำเสนอผลงานการต่อเรือ อาทิ เรือดัน-ลากจูง และเรือกำจัดวัชพืชทางน้ำ ในวันทางทะเลโลก ประจำปี 2560 หัวข้อการจัดงาน “Connecting Ships, Ports and People : เชื่อมโยงเรือ ท่าเรือ และประชาชน เพื่อการขนส่ง ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลล์ลูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต  อัคราทิตย์ และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าเยี่ยมชมบูธ

Please reload

Recent Posts
Please reload

Catagories
Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload